ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  


 

I. За какво се прилага тази политика за защита на личните данни и защо трябва да се запознаете с нея

 

„ЗОРА 2003“ ЕООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 102834948, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, 8230
ул. ЕДЕЛВАЙС № 8 е администратор на лични данни и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

 

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за Хотел „Атол“и за официалните интернет страници www.atolhotels.com

 

В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите лични данни, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). По-долу в тази политика можете да намерите отговор на всички основни въпроси относно извършваното от „ЗОРА 2003“ЕООД обработване на лични данни – за какви цели са ни необходими данните, на какво основание и за какъв срок. Тук можете да проверите какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни и как да се свържете с нас, за да ги упражните. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: zora.atol@gmail.com

 

II. Данни за„ЗОРА 2003“ЕООД– адрес и контакти за кореспонденция

 

„ЗОРА 2003“ЕООД е търговско дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 102834948.

Дружеството упражнява търговска дейност чрез управлението и стопанисването на хотел „Атол“.

За въпроси, свързани с извършваното обработване на лични данни, можете да се свържете с нас, както следва:

1. На място на адреса на съответния хотел, в който сте отседнали или възнамерявате да отседнете: хотел „Атол“, находящ се на административен адрес:Слънчев бряг-център,квартал „Камелия”

2. На телефон –0887695392 в рамките на работното ни време

3. Чрез електронна поща на адрес:zora.atol@gmail.com

4. Лице за контакт: Елка Христозозва

 

III. Коя информация представлява лични данни и защо и за какви цели „ЗОРА 2003“ЕООД я обработва

 

За да Ви предоставим услуги по настаняване в управляваните от Дружеството хотели и за подобряване на обслужването, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

 

Видовете лични данни, които Дружеството събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:

 

1. За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, „ЗОРА 2003“ ЕООД събира и обработва следните видове данни:

 

а/ При запитване за резервация, чрез електронните страници www.atolhotels.com и
www.zorahotels.com  и по телефон:

- Име и фамилия на запитващия;

- e-mail адрес и телефон на запитващия;

б/ При резервация по телефон:

- телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията;

- Име и фамилия на лицето за контакт;

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

 

2. За целите на настаняването на гости в Хотел „Атол“ , администратора обработва и съхранява следните данни:

- ЕГН / ЛНЧ (личен номер на чужденец);

- Име на лицето;

- Дата на раждане;

- Гражданство;

- Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;

- Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.

 

3. За целите за осъществяване на заплащане за предоставените Ви хотелски услуги:банка, IBAN, титуляр на банковата сметка, номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта, данни за целите на фактурирането.

 

Тези данни се събират за целите на водене на счетоводство на Дружеството и събират на основание Закона за счетоводството. Същите се съхраняват за срок от 5 години.

 

4. За целите на директния маркетинг, включително анализиране и профилиране на целевите аудитории и за проследяване удовлетвореността на нашите клиенти, ние обработваме следните данни:

- e-mail адрес, местонахождение и възраст;

За обработването и съхраняването на тези данни е необходимо изрично съгласието на субекта на данни. Данните, които се обработват за целите на директния маркетинг, се съхраняват за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца или до оттегляне на съгласието.

 

Целта на събирането на тези данни е да Ви предоставяме актуални предложения за предоставяните от нас услуги.

По всяко време можете да оттеглите даденото съгласие за обработване на горните данни, като ни изпратите Формуляр за съгласие за използване на предоставени от Вас данни за маркетингови цели на Хотел Атол , който е наличен на интернет страниците на следните URL адреси:www.atolhotels.com

 

Моля имайте предвид, че когато изпращате запитване до хотел „Атол“ (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги) Вие давате Вашето съгласие „ЗОРА 2003“ ЕООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

 

След изпращане на запитването си, Вие ще получите от „ЗОРА 2003“ ЕООД и предложение, да дадете своето съгласие, да обработваме Ваши данни за целите на директния маркетинг.

 

Давайки съгласието си, за обработване на Ваши данни за целите на директния маркетинг, Вие не само ще получавате актуална информация, за нашите най-атрактивни предложения, но и ще допринесете, за подобряване на нашите услуги. Давайки съгласието си, ние ще Ви представяме информация относно преференциални условия и оферти. Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете във всеки един момент, като оттеглите съгласието си, за обработване на Вашите данни, като изпратите своето искане на e-mail адрес:zora.atol@gmail.com В този случай, Вашите данни, ще бъдат заличен съобразно действащата нормативна уредба и настоящата политика за поверителност.

 

IV. Стандарти при обработването на личните Ви данни

 

Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на „ЗОРА 2003“ЕООД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като „ЗОРА 2003“ЕООД уважава Вашата лична неприкосновеност.

За целите на подобряване на електронната ни страница, ние събираме данни за посещаемостта и предпочитанията на потребителите на страницата. За тази цел използваме бисквитки, като можете да прочете повече за тях в рамките на нашата политика за бисквитките.

Данните за посещаемостта на сайта се събират на база на Вашето съгласие, което можете да дадете или оттеглите по всяко време чрез отбелязване на това в политиката за бисквитките.

 

„ЗОРА 2003“ ЕООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „ЗОРА 2003“ ЕООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на Дружеството и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни.

„ЗОРА 2003“ ЕООД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, в случай, че същото е длъж на „ЗОРА 2003“ ЕООД. Данните, които се събират за целите на настаняване в Хотел Атол е доно да изпълни свое законово задължение или постъпи легитимно искане за това.

 

V. Какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни

 

По всяко време, докато обработваме Вашите лични данни, Вие имате право на следното:

 

1. Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за какви цели

По правило тази информация се съдържа в настоящата политика, но по всяко време можете да отправяте запитвания в тази връзка.

 

2. Да искате да коригираме неточни Ваши лични данни

 

3. Да искате да изтрием Вашите лични данни

Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която съхраняваме.

 

4. Да искате да съхраняваме Вашите лични данни, без да ги обработваме по друг начин

Ако няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, но не искате те да бъдат изтрити, по всяко време можете да поискате да спрем всяка друга форма на обработване и само да съхраняваме Вашите данни. В този случай ще можем да ги обработваме само с Ваше съгласие или по силата на закона.

 

5. Да искате да Ви предоставим Вашите лични данни

Ако искате второ мнение или просто да получите копие от всички данни, които обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител в стандартен файлов формат (.pdf).

 

 

Вашите лични данни се обработват за изпълнение на задължения на „ЗОРА 2003“ЕООД съгласно Закона за туризма и Закона за счетоводството, съответно Ваше отделно съгласие не е необходимо, доколкото обработването на Вашите лични данни е необходимо за предоставяне на поискани от Вас услуги.

Личните данни, събирани във връзка с осъществявания от Дружеството директен маркетинг, се събират след изрично предоставяне на Вашето съгласие и се обработват и съхраняват до оттеглянето му.

 

За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен носител или чрез e-mail съответен попълнен от Вас формуляр. Самият формуляр можете да намерите на следния адрес:

zora.atol@gmail.com

Дори искането Ви да не е на посочения формуляр, ние ще го разгледаме, ако можем да Ви идентифицираме и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим Ви да посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да уточним нещо по Вашето искане.

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 2 работни дни. Ако имаме затруднения при изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 10работни дни, като ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 2 работни дни от получаване на Вашето искане.

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи:

- Ако не можем да Ви идентифицираме;

- Ако не обработваме Ваши лични данни;

- Ако има законова пречка да бъде изпълнено;

- Ако имаме законен интерес, който е достатъчно значим, за да бъде отхвърлено Вашето искане;

 

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за това как съхраняваме Вашите лични данни. Ако считате, че нарушаваме Вашите права, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни.

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg